ALGEMENE VOORWAARDEN ELECTRO GP BV

1. Toepasselijkheid

1.1
Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen de Electro GP BV met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 69 en met K.B.O. nummer 0445.392.821., en de klant m.b.t. de verkoop van goederen en dienstverlening. De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Ze worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de offerte of opdracht of overeenkomst bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daaropvolgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen mits schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst.

1.2
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

1.3
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule.

2. Aanbod, bestelling en prijzen

2.1
Ieder voorstel wordt door Electro GP BV vrijblijvend gedaan en is dus geen bindend aanbod. Een overeenkomst komt immers slechts tot stand indien en voor zover Electro GP BV een orderbevestiging heeft gedaan. Electro GP BV behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende bestellingen door Electro GP BV, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant, worden geschorst.

2.2
De offertes van Electro GP BV zijn gebaseerd op de juistheid van de door de klant bij aanvragen verstrekte gegevens. De klant dient alle informatie te verstrekken aan Electro GP BV die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inlichtingen berust uitsluitend bij de klant. Electro GP BV is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de juistheid van de gegevens die door de klant worden verstrekt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Electro GP BV verstrekte adviezen niet bindend.

2.3
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte zijn in die offerte ook niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

2.4
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen aangeduid in euro en zijn de prijzen exclusief BTW. Ten aanzien van consumenten worden de prijzen steeds inclusief BTW vermeld. De vermelde prijzen zijn de door de klant te betalen totale prijs of het totale tarief exclusief eventuele leverings- en ophaalkost, brandstofkosten en eventuele smeermiddelen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De prijs dekt niet de eventuele bijkomende bestellingen omtrent dewelke Electro GP BV en de klant naderhand overeenkomen. Bijkomende bestellingen  geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie, zonder dat hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant is vereist. Uitvoering van deze bestellingen bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee.

2.5
Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of degene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich hoofdelijk en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1200 e.v. B.W. In ieder geval doen de door de besteller later medegedeelde facturatiegegevens van een derde partij geen afbreuk aan de gehoudenheid tot betalen van de oorspronkelijke besteller.

2.6
Alle prijzen kunnen op ieder moment eenzijdig worden verhoogd ingeval van onder meer en dus niet-limitatief: een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen / loonkosten met meer dan 10%, wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en / of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

3. Facturatie en betaling

3.1
De facturen van Electro GP BV zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Electro GP BV betaalbaar uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

3.2
Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 150,00 €), onverminderd het recht van Electro GP BV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.3
Bij niet-betaling van één factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Electro GP BV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.

3.4
Betalingen die de klant aan Electro GP BV verricht, worden eerst aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de interesten, daarna op de kosten en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

3.5
Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van Electro GP BV daartoe aanleiding geeft, is Electro GP BV gerechtigd om voor nog uit te voeren leveringen of diensten een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van Electro GP BV in te gaan, behoudt Electro GP BV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% op de totale prijs van de bestelling verschuldigd. Electro GP BV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat, wegens hogere, werkelijk geleden schade

3.6
De klant verleent Electro GP BV een pand op al zijn roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. Het pand verleent  Electro GP BV het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Electro GP BV voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daaraan verbonden. De klant staat Electro GP BV toe om te kiezen op welke wijze de onder het pand bezwaarde goederen te gelde kunnen worden gemaakt, door onderhandse verkoop, openbare verkoop of toe-eigening van het goed.  Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant Electro GP BV om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

4. Leverings- en uitvoeringstermijn

4.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2
De klant is verplicht om de door Electro GP BV geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen en een veilige manier te voorzien waarop deze kunnen worden gestockeerd. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is Electro GP BV gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is Electro GP BV gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. In een dergelijk geval dient de klant Electro GP BV schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die Electro GP BV wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die Electro GP BV heeft geleden.  Indien Electro GP BV de goederen aan de klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten laste van de klant. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.

4.3
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak dient de uitvoering binnen een redelijke termijn gegeven te worden. Indien bepaalde overige opdrachten ontvangen worden, ook opdrachten van overige klanten, waaraan Electro GP BV redelijkerwijs voorrang dient te geven, dan zal de Klant dit aanvaarden, zonder dat in dat geval schadevergoeding verschuldigd is.

4.4
De door Electro GP BV meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. De artikelen 1142, 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Electro GP BV en de klant.

4.5
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen (bv. meerwerken), passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (bv. email) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering navenant en op redelijke wijze verlengd.

4.6
De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van :

 • hinder / verhindering ten gevolge van materiaal/informatie dat niet tijdig door de klant aan Electro GP BV wordt overgemaakt;
 • door Electro GP BV aanvaarde wijzigingen op initiatief van de klant aan de overeengekomen opdracht.

5. Uitvoeringsmodaliteiten

5.1
Electro GP BV voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Zij kan hiervoor al dat nodige doen of nalaten dat zij in het belang van de opdracht nodig acht. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

5.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Electro GP BV het recht bepaalde werkzaamheden of dienstverlening te laten verrichten door derden. Electro GP BV stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor de fouten van deze derden, zelfs niet de opzettelijke fouten.

5.3
Electro GP BV kan tussentijdse aanvaardingen vragen. Electro GP BV heeft het recht te wachten met aanvang van een nieuwe fase totdat de klant de oude fase expliciet heeft aanvaard.

5.4
Door Electro GP BV aan klant verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

5.5
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de klant behoudens andersluidend schriftelijk beding en op eigen kosten o.m. :

 • (indien nodig) te zorgen voor de nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen en andere evt. vereiste attesten, documenten, etc.;
 • de werkplek veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken;
 • te zorgen voor water, elektriciteit of andere noodzakelijke nutsvoorzieningen;
 • Electro GP BV te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder;

5.6
Indien de toegang tot de locatie wordt geweigerd door de klant, of deze door zijn toedoen of door toedoen van derden waarvoor hij moet instaan wordt belemmerd, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door Electro GP BV in rekening gebracht. De uitvoeringstermijnen worden volgens de planning en agenda van Electro GP BV automatisch aangepast zonder enige recht op vergoeding voor de klant of derden.

5.7
De klant vrijwaart Electro GP BV voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, of waarvoor de klant op grond van de wet verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Electro GP BV door de klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. De klant vrijwaart Electro GP BV tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.8
Electro GP BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de klant, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De klant zal Electro GP BV vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Electro GP BV het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

6. Eigendom & risico

6.1
De eigendom van de geleverde goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Electro GP BV geleverde of te leveren goederen aan Electro GP BV verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

6.2
Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed bij hem werd geleverd. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.

6.3
Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt Electro GP BV onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van Electro GP BV op de beslagen goederen.

7. Zichtbare en verborgen gebreken

7.1
Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 5  werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan Electro GP BV te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Electro GP BV aanvaard. Deze klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik zijn genomen / verwerkt.

7.2
Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 5 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan Electro GP BV te worden gemeld. De aansprakelijkheid van Electro GP BV voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door Electro GP BV niet aanvaard. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte. Iedere (rechts)vordering van de klant tegen Electro GP BV is in dat geval onontvankelijk, minstens ongegrond.

7.3
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Electro GP BV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan Electro GP BV hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

7.4
De klant aanvaardt en erkent dat Electro GP BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Electro GP BV kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

7.5
De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en/of veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de goedkeuring van Electro GP BV.

7.6
In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door Electro GP BV en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, …. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. Garantieplicht m.b.t. de geleverde goederen strekt zich in ieder geval niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De garantietermijn voor tweedehandsproducten wordt ten aanzien van consumenten beperkt tot één (1) jaar sinds de dag van de levering.

8. Exoneratie

8.1
Electro GP BV verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Electro GP BV is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

8.2
Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Electro GP BV niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van Electro GP BV in om ofwel te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door Electro GP BV werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

8.3
Electro GP BV is slechts aansprakelijk voor de opzettelijke of grove fouten van zijn aangestelden (werknemers, onderaannemers, enz …).

8.4
Indien Electro GP BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is Electro GP BV slechts aansprakelijk voor de directe schade die de klant geleden heeft met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden, en is de aansprakelijkheid van Electro GP BV alleszins beperkt tot het bedrag dat ze factureert of heeft gefactureerd voor de uitvoering van het niet conforme gedeelte. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Electro GP BV.

8.5
Electro GP BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fabricagefouten van materialen en de daardoor eventuele gevolgschade.

8.6
Indien de klant herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de klant zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

8.7
De klant aanvaardt en erkent dat Electro GP BV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant van materialen en componenten die worden verwerkt in de door Electro GP BV uitgevoerde werken ten aanzien van Electro GP BV kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

8.8
De klant vrijwaart Electro GP BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Electro GP BV toerekenbaar is. Indien Electro GP BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Electro GP BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Electro GP BV , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Electro GP BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

8.9
Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Electro GP BV vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

9. Overmacht

9.1
Aangezien de verbintenis van de klant jegens Electro GP BV in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2
Electro GP BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Electro GP BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Electro GP BV , zelfs al was deze omstandigheid ten tijde  van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd : storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Electro GP BV; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overheidsmaatregelen; “lock-down”; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant ; … .

9.3
Electro GP BV verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien Electro GP BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Electro GP BV het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

10. Overmacht

De klant die optreedt als consument en een overeenkomst op afstand of buiten de onderneming sluit, heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De aangekochte goederen moeten in ongebruikte en perfecte staat worden teruggeven aan Electro GP BV waarna terugbetaling zal gebeuren.

De klant erkent en aanvaart evenwel dat hij of zij overeenkomstig artikel VI. 53, 3° Wetboek Economisch Recht geen herroepingsrecht heeft voor goederen die op maat zijn gemaakt.

11. Gegevensverwerking

Indien in het kader van huidige overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt erkennen partijen uitdrukkelijk dit te doen overeenkomstig de relevante regelgeving daaromtrent, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1
De klant heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door Electro GP BV geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 50% van de totale contractprijs ex. BTW.  Electro GP BV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

12.2
De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de klant zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, of ingeval van vereffening of ontbinding van de klant, onverminderd het recht van Electro GP BV om schadevergoeding te vragen.
Indien het krediet, de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Electro GP BV gerechtigd om voor nog uit te voeren opdrachten een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om binnen de 15 dagen op het verzoek van Electro GP BV in te gaan, behoudt Electro GP BV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw. Electro GP BV behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat wegens hogere, werkelijk geleden schade.

12.3
In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft Electro GP BV, na de klant per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de klant. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, begroot op 50% van de vergoeding die verschuldigd was geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht excl. btw, onverminderd het recht van Electro GP BV om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

12.4
De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling wordt uitdrukkelijk uitgesloten tussen partijen.

13. Ontbinding

13.1
Electro GP BV heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen :

 • indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door Electro GP BV, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
 • bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
 • bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
 • indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
 • indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
 • indien Electro GP BV gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen of dat de klant zijn verplichtingen jegens Electro GP BV wel zal nakomen;

13.2
In geval van ontbinding is de klant aan Electro GP BV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van Electro GP BV om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van Electro GP BV op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1
De goederen en diensten geleverd door Electro GP BV, alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van Electro GP BV (met inbegrip van studies, plannen, schetsen, stalen, merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software, programmatuur, websites (onder meer de broncode en de objectcode), databestanden, apparatuur e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan Electro GP BV of aan derden die het gebruik ervan aan Electro GP BV hebben toegestaan.

14.2
De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van Electro GP BV gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

14.3
De levering van goederen of diensten door Electro GP BV houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

14.4
De klant verkrijgt uitsluitend het recht tot het gebruik van werk, zoals dit bij de opdracht is overeengekomen.

14.5
Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van Electro GP BV, en mits een tussen partijen overeen te komen vergoeding. De overdracht tast niet het recht of de mogelijkheid aan van Electro GP BV om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Electro GP BV aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de klant zijn of worden gedaan.

15. Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

15.1
Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen partijen, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2
Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waarin Electro GP BV haar maatschappelijke zetel heeft.